Privacyverklaring MCB Mediation

Door gebruik te maken van de diensten van MCB Mediation, stemt u in met de verwerking door MCB Mediation van uw persoonsgegevens.

Tevens stemt u in met de verwerking door MCB Mediation van de persoonsgegevens van derden die u aan MCB Mediation verstrekt. MCB Mediation is gevestigd aan de Kardoes 25, 1398HN, Muiden en is bij de Kamer van Koophandel ingeschreven onder nummer 88612147.

MCB Mediation verwerkt persoonsgegevens met als doel uw zaak en uw belangen zo goed als mogelijk te behartigen. Ook gebruikt zij uw persoonsgegevens voor de algemene communicatie en om te voldoen aan haar wettelijke verplichtingen die onder andere voortkomen uit de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft).

Indien en voor zover daar aanleiding toe is verstrekt MCB Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens aan derde partijen. Deze derde partijen zijn wederpartijen in het dossier dat MCB Mediation voor u behandelt en overige dienstverleners die de dienstverlening van MCB Mediation mogelijk maken, zoals haar ICT dienstverlener.

MCB Mediation verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens alleen als dat voor de uitvoering van haar dienstverlening noodzakelijk is. MCB Mediation verstrekt de door u verstrekte persoonsgegevens nimmer voor commerciële doeleinden.

MCB Mediation wijst u nadrukkelijk op uw keuzemogelijkheid om uw persoonsgegevens niet te verstrekken. Het gevolg hiervan is dat MCB Mediation haar diensten niet aan u zal aanbieden, dan wel dat zij haar dienstverlening aan u zal staken.

MCB Mediation bewaart de door u verstrekte persoonsgegevens niet langer dan voor haar dienstverlening en de op haar rustende wettelijke verplichtingen noodzakelijk is. Dit houdt in dat MCB Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens bewaart voor de duur van haar dienstverlening aan u, en voor maximaal 7 jaren na het eindigen van de dienstverlening door MCB Mediation.

U heeft te allen tijde het recht op inzage, correctie en verwijdering van uw persoonsgegevens die bij MCB Mediation bekend zijn. U dient uw verzoek daartoe in te dienen via e-mail op info@mediatio.nl MCB Mediation zal zich inspannen om zo spoedig mogelijk aan uw verzoek te voldoen. Indien u verzoekt om verwijdering van uw gegevens zal MCB Mediation haar dienstverlening aan u staken.

Indien u een klacht heeft over de manier waarop MCB Mediation de door u verstrekte persoonsgegevens verwerkt verzoeken wij u om deze klacht eerst aan MCB Mediation kenbaar te maken. U kunt dit per e-mail doen via info@mcbmediation.nl. MCB Mediation zal uw klacht zo spoedig mogelijk in behandeling nemen.

Indien u ontevreden over de manier waarop MCB Mediation uw klacht behandelt kunt u zich met uw klacht wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens.